วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

๑.   ดีเด่นด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
      "นายอารี  เอนกศรีสุดวุฒิ"
ผลการทำงานในหน้าที่/ผลงานที่สำคัญดีเด่น
๑.  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
๒.  ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕ ๒ จนถึงปัจจุบัน
๓.  เป็นวิทยากรในการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับทุกวันอังคาร
ตั้งแต่  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
๔.  ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสงเคราะห์เพื่อปรึกษาหารือตามวาระต่างๆ ทุกครั้ง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
๕.  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนตามมาตรา ๖๓ เพื่อให้คำแนะนำ เสนอแนะความคิดเห็นกับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในฐานะตัวแทนชุมชน
๖.  ได้เข้าร่วมการประชุมกับสหวิชาชีพของสถานพินิจ เพื่อเสนอความคิดเห็น แนวทางในการบำบัดแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
๗.  มีทักษะความรู้ สามารถเป็นวิทยากรในโครงการต่างๆ เช่น
                -  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจันทบุรี
เรื่อง ข้อแนะนำในการเลี้ยงดูบุตรเมื่อได้รับการปล่อยตัว
                -  โครงการบำบัดแก้ไขแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน แบบเช้ามาเย็นกลับ
 เรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
                -  โครงการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๙๕ แบบไป-กลับ
เรื่อง ชีวิตของบุคคลตัวอย่าง
                -  โครงการเชิงรุกต่อต้านยาเสพติด
เรื่อง แรงบันดาลใจเพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด
๘.  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามวันสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

๒. ดีเด่นด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกันการกระทำผิด
     "นายสุริยา  สายธนู"

ผลการทำงานในหน้าที่/ผลงานที่สำคัญดีเด่น
๑.  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
๒.  ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสงเคราะห์เพื่อปรึกษาหารือตามวาระต่างๆ ทุกครั้ง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
๓.  ได้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยร่วมกับบุคคลในครอบครัวและเครือข่ายชุมชน เพื่อเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำ แนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองก่อนได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกอบรม ทุกครั้ง
๔.  มีทักษะความรู้ สามารถเป็นวิทยากรและพิธีกรในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเชิงรุกต่อต้านยาเสพติด
เรื่อง ทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด
๕.  ช่วยสถานพินิจประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ที่สถานีวิทยุ อสมท.จันทบุรี คลื่น เอฟเอ็ม ๙๕.๒๕ ในรายการ ลูกทุ่งพลังใจ และลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวัน และสถานีวิทยุอาสาทางหลวง คลื่นจราจร เอฟเอ็ม ๙๙.๗๕ ในรายการลูกทุ่งพลังใจ
๖.  ช่วยเหลือประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ กิจกรรมการจัดรายการวิทยุ และช่วยจัดทำไตเติ้ลรายการ
๗.  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามวันสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

๓.  ดีเด่นด้านการจัดหารายได้หรือสนับสนุน กองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
      "นายวิชัย  สุวรรณธนชัย"
ผลการทำงานในหน้าที่/ผลงานที่สำคัญดีเด่น
๑.  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
๒.  ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขากรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕ ๒ จนถึงปัจจุบัน
๓.  ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสงเคราะห์เพื่อปรึกษาหารือตามวาระต่างๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
๔.  เป็นแกนนำในโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี
๕.  ร่วมเป็นพิธีกรโครงการต่างๆ เช่น โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้  โครงการเสียงเพลงสัมพันธ์เพื่อวันใหม่
๖.  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามวันสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

พิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น