วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

             กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและถูกจับกุมดำเนินคดี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้ได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ทั้งในกรณีควบคุมตัวหรือไม่ควบคุมตัว ก่อนศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาความเห็นของพฤติการณ์การกระทำผิด ทั้งสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งระหว่างที่เด็กและเยาวชนจะได้รับคำตัดสินพิพากษาจากศาลนั้น จะผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การจำแนกประเภท การวางแผนบำบัดฟื้นฟูรายบุคคล การจัดให้ได้รับการศึกษาสายสามัญและวิชาชีพ กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ เป็นการช่วยขัดเกลาและบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนให้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม โดยให้เยาวชนได้ตระหนักในความผิดและไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อไป ที่ผ่านมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยกำหนดให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีกระบวนการขัดเกลาเด็กและเยาวชนครบกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มรับตัวเด็กและเยาวชนเข้ามาดูแล และสุดท้ายต้องให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน ในการเตรียมความพร้อมของสภาพจิตใจ การปรับตัวที่จะกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน มีแนวทางศึกษาต่อหรือมีงานทำ มีที่พักพิง มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนได้รับการแก้ไขปัญหาครอบครัวและด้านอื่นๆ โดยได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและสงเคราะห์เมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว
          สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี โดยงานสังคมสงเคราะห์ จึงเห็นความสำคัญของกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้มีความประสงค์ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินการเพื่อให้บริการแก่เด็กและเยาวชน ในการแก้ไขและป้องกันปัญหา โดยเฉพาะการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ทำให้เด็กและเยาวชนได้กลับคืนสู่ชุมชน สังคมภายนอก และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปอย่างมีความสุขวัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
๒. เพื่อให้ผู้ปกครอง บิดา-มารดา และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
๓. เพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัว มีแผนการอนาคตร่วมกันโดยสามารถระบุได้อย่างชัดเจนแน่นอนในด้านสถานที่ที่เด็กและเยาวชนกลับไปอยู่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การติดตามดูแลด้านพฤติกรรม
๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนและครอบครัวได้รับการสงเคราะห์ดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการควบคุมตัวของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี และมีการติดตามดูแลต่อไป

คณะวิทยากรที่มาให้ความรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนมีแผนการดำเนินชีวิตที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเมื่อได้รับการปล่อยตัว
ผู้ประสานโครงการ
๑.  นายชูชาติ             สีเขียว            นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
๒.  นางสาวสุจิตรา        ชุ่มมงคล        นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการคณะทำงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น